بهداشت حرفه و سیاست ایمنی سلامت

روند رو به رشد و ظهور تکنولوژی نوین شرکت حمل و نقل رامین لجستیک در ارائه خدمات واردات و صادرات حمل کالاهای سنگین و خدمات گمرکی و حمل زمینی دریایی هوایی و ریلی به کارکنان آگاه در عرصه جهانی و توسعه سازمان ها در ایجاد محیط کاری ایمن و مطمئن برای انجام فعالیتهای حقیقی است.کسب رضایت و توجه در شرکت رامین لجستیک به خصوصیات و توانمندی های انحصاری در:

1-      برگزاری دوره های آموزشی با بالاترین توان علمی و کیفیتی از انتظار مشریان برای حمل محمولات وارداتی و صادراتی

2-      برنامه ریزی و زمانبندی علمی و دقیق دوره ها در عرصه کالاهای وارداتی و صادراتی

3-      صداقت کلیه کارکنان مجموعه در تشریح تواناییها و ارائه خدمات  و حمل کالاهای واردات و صادرات زمینی و کلیه محمولات

4-      حوادث و پیشگیری از مشکلات بهداشتی به حداقل رساندن تحلیل علت ریشه نمایش در کالاهای تجاری

5-      ایجاد یک محیط کاری امن و مطمئن با انجام کارهای منحصر به فرد در عرصه حمل محمولات


مقایسه