شرکت رامین لجستیک

با مسئولیت محدود یک سیستم مدیریت امنیت اطلاعات در فراهم آوری صحت و تمامیت اطلاعات در حصول اطمینان کسب درامد و ناشی از ضرر و زیان از نواقص امنیت به گونه ای که در زمان مناسب اطلاعات و دسترسی به آنها قرار گیرند عاملی است که منجر به اثر بخشی در کسب کار میگردد.

امنیت اطلاعات دارای 3 بعد مهم است.

1 – محرمانگی:اطلاعات  تنها توسط افراد مجاز قابل دسترسی می باشد.

2 – یکپارچگی: حفاظت از اطلاعات و تغییر غیر مجاز .

3 – دسترس پذیری :اطلاعات از طریق کاربران مجاز مورد نیاز.

استاندارد زمینه ساز برای طراحی و استقرار سیستم مدیریت و امنیت اطلاعات و ارزیابی و بهره گیری آن منافع  طبق رویکردها فراهم آورده است.

1/ رضایتمندیهای امنیتی مشتریان یا ذینفعان

2/  بهبود طرحها و فعالیت ها و سازمانها

3/ تامین اهداف امنیت اطلاعات سازمان

برای تطابق با الزامات قانونی اشخاص ثالث شرکا کسب و درآمد مشتریان تامین واقع در منطقه در قرارداد مطابقت برای انواع حوادث امنیتی ناشی از دست دادن در آمد یا به حداقل رساندن فرصت شرکت رامین لجستیک تصویر و اعتبار حفاظت برای ایجاد یک مزیت قانونی است.

 


مقایسه