رشد 18 درصدی صادرات محصولات کشاورزی و صنایع تبدیلی2 برابر شدن کشت گلخانه ایشرکت حمل و نقل رامین لجستیکمهمترین خریداران کالاهای ایرانیحمل و نقل بین المللی در رامین لجستیکتامین 7 میلیارد یورو ارز بابت وارداتشرکت حمل و نقل ترانزیتی رامین لجستیکمهمترین کشورهای خریدار کالاهای ایرانیحمل ترانزیت داخلی در رامین لجستیکمهمتریت کالاهای صادراتی ایرانمهمترین کالاهای صادراتیبهترین ترانزیت حمل و نقل با رامین لجستیکدستاورد صنعت مسسرمایه گذاری 1200 میلیارد در بخش مکانیزاسیون کشاورزی


مقایسه