رضایت مشتری :

امروزه کارایی و اثر بخشی فرآیندهای شرکت حمل و نقل  رامین لجستیک با صاحب نظران متعقد است که یکی از راههای افزایش و اثر بخشی در سازمان های بهبود و کیفیت خدمات و منظور از آن تامین نیازها و انتظارات مشتریان است و قابل  استفاده برای مشتریان یک تعرفه متداول از کیفیت است و برای ارزیابی و اثر بخشی از امنیت مشارکت مناسب با کارکنان و مدیریت و الویت دادن به کیفیت در همه روابط مد نظر قرار گرفته است و هدف از این ارزیابی اثر بخشی مشتریان در رسیدن به اهداف و ارزیابی است

مهمترین اثرات رضایت مشتری در حمل بارهای گروپاژ .محمولات سنگسن زمینی هوایی و دریایی و ریلی

1- کاهش مستمر هزینه ها

2- بهبود نتایج عملیات

3- فزایش توانایی و ایجاد ارزش برای هر دو طرف

4- ارزش و اهمیت تامین خواسته های مشتری


مقایسه